کلید کنترل صدا
کلید های کنترل صدا آپشنی هستند که در اکثر مواقع بر روی فرمان قرار می گیرند و به فرمان خودرو شما زیبایی و جلوه ی قشنگی می دهد. اما وظیفه ی اصلی این کلید ها قشنگی فرمان نیست بلکه سهولت در کنترل پخش خودرو می باشد.
این کلید ها به راننده کمک میکند که در هنگام رانندگی با کنترل پخش از روی فرمان یا پشت فرمان دیگر حواس راننده پرت نشود و به راحتی پخش را کنترل کند. از این جهت آپشنی هست که در ظاهر بی اهمیت ولی پرکاربرد هستند فقط کافیست که از اهمیت آن مطلع باشیم.