می تونی بحث درباره سیستم پشت سری فعال در خودرو چیست و چه مزایایی دارد؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!